ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Algemeen  

1.1  

Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen opdrachtgever en NET-LINQ niet schriftelijk is afgeweken, zijn uitsluitend de hierna vermelde algemene voorwaarden alsmede de RVOI 2001 (Regeling van de verhouding tussen opdrachtgever en adviserend ingenieurs-bureau) inclusief de daarin vervatte geschillenregeling van toepassing op elke offerte, opdracht of overeenkomst terzake door NET-LINQ te verrichten werkzaamheden.

 
1.2 Exemplaren van de R.V.O.I. zijn tegen betaling verkrijgbaar bij het Koninklijk Instituut van Ingenieurs, prinsessegracht 23, 's-Gravenhage.  
1.3 De R.V.O.I. -voorwaarden kunnen u op verzoek worden toegezonden.  
1.4 De in deze voorwaarden genoemde artikelen van de R.V.O.I. zijn de artikelen uit de R.V.O.I. 2001 (ISBN 90-733331-21)

 
2.  Offertes  
2.1 Alle offertes zijn bindend voor NET-LINQ tot 60 dagen na dagtekening.  
2.2 Al onze offertes zijn gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst door ons onder normale omstandigheden en onder normale werkuren.  
     
3. Honorering   
3.1   Honorering van de werkzaamheden geschiedt op basis van hetgeen in de aanbieding is vermeld of (nadien) schriftelijk is overeengekomen of schriftelijk door NET-LINQ is bevestigd. Alle aanbiedingen en opdrachtbevestigingen of op andere wijze genoemde bedragen zijn exclusief de verschuldigde omzetbelasting. Indien blijkens de aanbieding of de overeenkomst onze honorering gebaseerd is op bepaalde tarieven, wordt de opdrachtgever schriftelijk op de hoogte gesteld en wordt de verschuldigde honorering aan de gewijzigde tarieven aangepast, naar gelang onze werkzaamheden worden verricht na het tijdstip van wijziging.  
     
4. Betaling   
4.1 Declaraties zullen door ons maandelijks worden ingediend, eventueel op voorschotbasis; aan het einde van de opdracht zal verrekening plaatsvinden. Betaling van de declaraties dient te geschieden binnen dertig dagen na dagtekening. Bij overschrijding van deze betalingstermijn is de opdrachtgever interest ter grootte van de wettelijke rente over het bedrag van de declaratie verschuldigd. Voorts is de opdrachtnemer alsdan gerechtigd de uit de opdracht voortvloeiende overeenkomst te beëindigen dan wel zijn verplichtingen op te schorten totdat is betaald.  
     
5. Eigendom en gebruik documenten  
5.1 De opdrachtgever zal de hem verstrekte documenten, tekeningen, gegevens of andere informatie van NET-LINQ niet overdragen of in handen stellen van derden, behoudens voor zover de verwezenlijking van het werk zulks noodzakelijk maakt. De opdrachtgever zal de stukken niet gebruiken voor enig ander werk of voor herhaling van hetzelfde werk.

NIEUWS

Herziening NEN 3140 Bedrijfsvoering laagspanningsinstallaties

07 december 2018
Herziening NEN 3140 Bedrijfsvoering laagspanningsinstallaties

De norm voor Bedrijfsvoering van elektrische installaties, laag- en hoogspanning, NEN 3140 en NEN 3840, zijn aangepast. Dit zijn de normen voor het beheer van...

De rol van een Installatieverantwoordelijke bij NEN 3140 inspecties

04 maart 2018
De rol van een Installatieverantwoordelijke bij NEN 3140 inspecties

Er is veel te doen over de juridische gevolgen bij de zogenaamde NEN 3140 inspecties indien men zonder daadwerkelijke installatieverantwoordelijke te werk ging. Daarin wordt...

Net-LinQ stapt over op certificatieregeling SCIOS Scope 8 en 9

01 februari 2018
Net-LinQ stapt over op certificatieregeling SCIOS Scope 8 en 9

De technische regels voor het uitvoeren van periodieke inspecties aan elektrische installaties en arbeidsmiddelen zijn ondergebracht in de certificatieregeling voor inspectie en onderhoud van technische...

ADRESGEGEVENS
NET-LINQ Inspectie & Advies B.V.
KvK Enschede: 52593673

Bezoekadres:
Schouwinksweg 14
7553 VW  HENGELO

Postadres:
Postbus 839
7550 AV  HENGELO

Telefoon: 074 259 23 59
Telefax:   074 259 33 37
E-mail: inspectie@net-linq.nl

logowit.png