ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Algemeen  

1.1  

Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen opdrachtgever en NET-LINQ niet schriftelijk is afgeweken, zijn uitsluitend de hierna vermelde algemene voorwaarden alsmede de RVOI 2001 (Regeling van de verhouding tussen opdrachtgever en adviserend ingenieurs-bureau) inclusief de daarin vervatte geschillenregeling van toepassing op elke offerte, opdracht of overeenkomst terzake door NET-LINQ te verrichten werkzaamheden.

 
1.2 Exemplaren van de R.V.O.I. zijn tegen betaling verkrijgbaar bij het Koninklijk Instituut van Ingenieurs, prinsessegracht 23, 's-Gravenhage.  
1.3 De R.V.O.I. -voorwaarden kunnen u op verzoek worden toegezonden.  
1.4 De in deze voorwaarden genoemde artikelen van de R.V.O.I. zijn de artikelen uit de R.V.O.I. 2001 (ISBN 90-733331-21)

 
2.  Offertes  
2.1 Alle offertes zijn bindend voor NET-LINQ tot 60 dagen na dagtekening.  
2.2 Al onze offertes zijn gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst door ons onder normale omstandigheden en onder normale werkuren.  
     
3. Honorering   
3.1   Honorering van de werkzaamheden geschiedt op basis van hetgeen in de aanbieding is vermeld of (nadien) schriftelijk is overeengekomen of schriftelijk door NET-LINQ is bevestigd. Alle aanbiedingen en opdrachtbevestigingen of op andere wijze genoemde bedragen zijn exclusief de verschuldigde omzetbelasting. Indien blijkens de aanbieding of de overeenkomst onze honorering gebaseerd is op bepaalde tarieven, wordt de opdrachtgever schriftelijk op de hoogte gesteld en wordt de verschuldigde honorering aan de gewijzigde tarieven aangepast, naar gelang onze werkzaamheden worden verricht na het tijdstip van wijziging.  
     
4. Betaling   
4.1 Declaraties zullen door ons maandelijks worden ingediend, eventueel op voorschotbasis; aan het einde van de opdracht zal verrekening plaatsvinden. Betaling van de declaraties dient te geschieden binnen dertig dagen na dagtekening. Bij overschrijding van deze betalingstermijn is de opdrachtgever interest ter grootte van de wettelijke rente over het bedrag van de declaratie verschuldigd. Voorts is de opdrachtnemer alsdan gerechtigd de uit de opdracht voortvloeiende overeenkomst te beëindigen dan wel zijn verplichtingen op te schorten totdat is betaald.  
     
5. Eigendom en gebruik documenten  
5.1 De opdrachtgever zal de hem verstrekte documenten, tekeningen, gegevens of andere informatie van NET-LINQ niet overdragen of in handen stellen van derden, behoudens voor zover de verwezenlijking van het werk zulks noodzakelijk maakt. De opdrachtgever zal de stukken niet gebruiken voor enig ander werk of voor herhaling van hetzelfde werk.

NIEUWS

Gewijzigde versie NEN 3140 en NEN 3840 gepubliceerd

17 oktober 2019
Gewijzigde versie NEN 3140 en NEN 3840 gepubliceerd

 In juli 2019 is er een gewijzigde versie verschenen van de normen voor Bedrijfsvoering van elektrische installaties, laagspanning en hoogspanning, NEN 3140 en NEN 3840....

AFDD (Arc Fault Detection Device) verkleint risico op brand door vlambogen

07 maart 2019
AFDD (Arc Fault Detection Device) verkleint risico op brand door vlambogen

Dit artikel is reeds van april 2017 maar verdient het om nog eens in de schijnwerpers te plaatsen. Vlambogen (of microbliksems) zijn kleine vonkontladingen die...

Gelijkstroom is oplossing voor groei elektrische auto’s

26 februari 2019
Gelijkstroom is oplossing voor groei elektrische auto’s

Dat de elektrische auto de toekomst heeft mag inmiddels wel duidelijk wezen. Maar al die auto’s moeten aan een laadpaal. Ons huidige net van wisselstroom...

logowit.png